Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
free templates joomla

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Política de gestió ambiental, seguretat i salut i eficiència energètica

caracteristicas

L'EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE VALÈNCIA, dedicada a la prestació del servici urbà de transport de viatgers, així com dels servicis que se’n deriven, en relació amb el manteniment, reparació i aparcament de la flota en els depòsits Sud i Nord de la mateixa Empresa, es compromet a acatar i mantindre en vigor la legislació i els reglaments tant ambientals com relacionats amb els riscos que n’afecten l’activitat i també els empleats i la ubicació geogràfica. Tot això tenint en compte la millora contínua en l'exercici energètic de l'organització. L'Empresa seguirà esforçant-se per a reduir, evitar o suprimir els diversos riscos que puguen afectar el personal o el medi ambient, en funció de les seues possibilitats reals. Per a això, s'establixen els principis de compromís següents:

 

 

  • INTEGRAR en la política de gestió de l'Empresa els criteris ambientals, d'eficiència energètica i de seguretat i salut en el treball aplicant-los en els processos de planificació i presa de decisions.

  • COMPROMÍS de compliment de la legislació vigent i altres requisits que l'organització subscriga.

  • PREVINDRE la contaminació general i el balafiament energètic, així com els danys i el deteriorament de la salut marcant-se metes que suposen una millora contínua del sistema de gestió.

  • MINIMITZAR la producció de residus en funció de les nostres possibilitats, i OPTIMITZAR l'ús de les matèries primeres i de l’energia per mitjà del plantejament d'objectius de gestió.

  • REDUIR els riscos a què puguen enfrontar-se els empleats, identificats pel sistema de gestió.

  • DIVULGAR la política de gestió entre les parts interessades i admetre suggeriments.

  • PROMOURE actuacions de formació i conscienciació del personal de l'Empresa sobre la necessitat de protegir-se a si mateixos durant el treball, preservar el medi ambient i millorar l'exercici energètic.

  • AVALUAR anualment els efectes ambientals i de prevenció de riscos derivats de la nostra activitat, als efectes del manteniment i millora del sistema de gestió.

  • DESENVOLUPAR sistemes de comunicació externs per a informar entitats i col·lectius potencialment afectats sobre les actuacions de l'Empresa en la prevenció de la salut, la conservació del medi ambient i el bon ús de l'energia.

  • ADQUIRIR productes i servicis energèticament eficients, en la mesura de les possibilitats d'EMT, així com dissenyar itineraris i servicis per a millorar l'exercici energètic.

 

Amb el compliment d'estos criteris, des de la Direcció de l'EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE VALÈNCIA, estem segurs que contribuirem a la necessària connexió entre el desenvolupament tecnològic i empresarial amb actuacions destinades a millorar les condicions de seguretat en el treball del nostre personal i a conservar i protegir el medi ambient, tenint sempre en compte l'adequat consum energètic.


A València a 23 de febrer de 2017
D. Josep-Enric García Alemany
Director-Gerent

 

Carta política de gestió