Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

Servici Especial Adaptat

subiendosillaruedasEMT presta uns servicis especials dirigits a satisfer determinades demandes. Entre estos servicis destaca el Servici Especial "PORTA A PORTA", per a persones amb diversitat funcional, que se sol·licita per mitjà de telefonada al 96 315 85 25. Este servici diari de transport especial, té dos tipus de prestacions:

FIXOS: El termini de sol·licitud d'estos servicis comprén entre el 1 de juliol i el 31 d'agost de cada any amb cita prèvia, a fi de reservar un servici anual, per a trasllat diari als llocs de treball, centres d'estudis, centres de rehabilitació, etc...

ESPORÀDICS: Se sol·liciten amb dos dies hàbils d'antelació, telefonant al numero citat anteriorment. Estos servicis, que mantenen les mateixes tarifes que la resta de la xàrcia d'EMT, han de ser confirmats un dia hàbil abans de la seua prestació, tant la petició com la confirmació es realitza en dies laborables de 8:00 a 13:00 hores.


Requisits per a poder sol·licitar el Servici Transport Especial per a persones amb mobilitat redüida.

Sol·licitud per a ser inclòs en el Cens omplit i firmat, adjuntant fotocòpia d'Empadronament de la Ciutat de València i fotocòpia completa de certificat de diversitat funcional, en el qual s'acredite un grau de diversitat funcional superior al 33% i arribe a un mínim de 7 punts de mobilitat reduïda. Per al cas de menors d'edat escolaritzats en aules específiques de col·legis públics de la ciutat de València, únicament haurà d'adjuntar-se a l'imprés de sol·licitud un certificat emés pel centre escolar acreditatiu d'estar matriculat en aquesta aula específica. Aquest certificat serà actualitzat a l'inici de cada curs escolar.

Una vegada sigues usuari del servici pots sol·licitar els servicis esporàdics i els Fixos descarregant-te ací el pdf. auto-omplible de Sol·licitud per a Servicis Fixos per a completar amb les teues dades i imprimir.

Sol·licitud per a servicis Fixos omplit i firmat, adjuntant certificat de treball, estudis o rehabilitació. Fa falta una sol·licitud per cada servici d'anada i tornada que se sol·licite.

Enviar original per correu o presentant-ho en Oficines Centrals, des del 1 de juliol fins al 31 d'agost amb cita prèvia.

EMT València carrer Mendoza, 5 CP46001 - València 


Normes d'utilització del transport especial per a persones amb mobilitat redüida

Qué es?

Un altre tipus d'autobusos que té la finalitat de substituir el servici d'autobusos que hi ha, en els que l'usuari, a causa de la seua diversitat funcional, no pot utilitzar la xàrcia existent.

Cóm es presta el servici?

Els Servicis Esporàdics se sol·liciten per mitjà de telefonada al núm. 96.315.85.25 de l'empresa Municipal de Transports dos dies hàbils abans de la seua prestació i confirmant-ho un dia hàbil abans d'este. Si el servici és fix, se sol·licita per escrit en el termini previst i si és concedit, només cal avisar quan no es va a utilitzar.

On es presta el servici?

Dins del terme municipal de València i només fins on presten servici la resta de línies d'EMT.

Quin és el seu preu?

El mateix que les de la xàrcia general en tarifes i modalitats.


Normes generals per al seu ús

 1. El servici d'autobusos porta a porta té com a objecte suplir el servici d'autobusos urbans en aquells casos en què l'usuari a causa d'una greu afecció de l'aparell locomotor no pot accedir a ells.

 2. El servici s'efectuarà en dos modalitats, servicis fixos i esporàdics.

 3. Quan els servicis es presten a diverses persones al mateix temps, es procurarà que s'agrupen en punts determinats; quan per les condicions físiques del passatger açò no puga ser, el servici es prestarà porta a porta, sempre que les condicions viàries i de trànsit ho permeten. Al sol·licitar el servici es fixarà el punt més pròxim al domicili del sol·licitant que reuna les condicions adequades.

 4. El servici funcionarà dins del Municipi de València.

 5. La prestació del servici és diària. Els 365 dies a l'any.

 6. El preu del servici s'ajustarà a les tarifes i modalitats de la xàrcia general.

 7. El servici porta a porta el poden utilitzar totes aquelles persones amb mobilitat reduïda amb greu afecció de l'aparell locomotor amb un grau de diversitat funcional superior al 33% i amb un mínim de 7 punts de mobilitat reduïda, que estiguen empadronats en la ciutat de València.

 8. Les sol·licituds per a l'utilització del servici s'efectuaran omplint la sol·licitud de Cens.

 9. Cada client del servici, podrà anar acompanyat d'una persona que li ajude a la correcta utilització del mateix, sent obligatori anar acompanyat aquells clients que no puguen accedir per si sols i que així ho van indicar en la sol·licitud de Cens. Per a major eficàcia i rapidesa del servici, la col·laboració del conductor es limitarà a l'interior del vehicle.

 10. Les sol·licituds d'utilització s'hauran d'entregar en: Central de funcionament del servici especial. 

 11. El servici es sol·licitarà telefonant amb dos dies d'antelació (hàbils). L'horari de recollida de peticions serà de 8 a 13 hores, de dilluns a divendres. Com a excepció a esta norma, els servicis que se sol·liciten per al dilluns podran fer-se els divendres de 8 a 11. Les anul·lacions de servicis prèviament sol·licitats s'hauran de fer com més prompte millor, a fi de millorar el servici de la resta de clients. Per als servicis esporàdics, l'usuari haurà de confirmar l'hora, un dia hàbil abans de la data sol·licitada. En cas de no confirmar-ho, s'entendrà que la sol·licitud queda anul·lada. Es tractarà de satisfer, sempre que l'organització del servici ho permeta, les sol·licituds rebudes fora de termini. La possibilitat de satisfer estes sol·licituds està supeditada a l'existència de places i al compliment d'horaris i itineraris prèviament acordats amb altres usuaris.

 12. Quan no es puga satisfer alguna sol·licitud, l'organització del servici haurà d'indicar clarament les raons que motiven la mencionada denegació.

 13. En cas que el client considere que s'incomplix algun dels compromisos per part del servici, podrà concretar la seua queixa a l'Oficina d'Atenció al Client d'EMT o a l'Oficina de Suggerències, Queixes i Reclamacions de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València.

 14. El viatger està obligat a utilitzar el servici una vegada sol·licitat, llevat que l'anul·le amb la suficient antelació. De no fer-lo, haurà de pagar el bitllet ordinari com si efectuara el viatge. En cas de grup, serà el monitor qui responga dels passatgers concertats.

 15. En cas d'incompliment de l'article anterior, el servici aplicarà les sancions equivalents en la xarxa general per circular sense bitllet. El pagament de la multa serà requisit indispensable per a seguir utilitzant el servici. Si l'incompliment fóra reiteratiu, a l'infractor se li retirarà la possibilitat d'utilitzar este servici.

 16. Els passatgers estaran puntualment en el lloc i hores convingudes. S'aconsella estar 5 minuts abans, perquè el bus no pot esperar després de l'hora concertada, per a no perjudicar a resto de clients.

 17. La programació anual dels servicis fixos es realitzarà al setembre de cada any i serà vàlida per al període d'1 d'octubre al 30 de juny de l'any següent, sense perjuí de les modificacions que, en raó de la fluctuació de la demanda, siguen convenients a realitzar en nom de millorar el servici. (No es prestarà servici en dies no lectius). Les sol·licituds per al mencionat servici hauran de ser entregades en les oficines de l'empresa Municipal de Transports, abans de l'1 de setembre de cada any.

 18. Les qüestions no contemplades en la Norma del Servici de Transports Especial Adaptat que facen referència al funcionament i explotació del mateix se'ls aplicarà, subsidiàriament, el Reglament del Servici de Transport Urbà en la ciutat de València.


Criteris de prioritat per a l'us del servici

 1. Les persones a qui ha d'atendre el servici són les fixades en els punts 1 i 7 de les Normes per al Servici de Microbusos per a personas amb diversitat funcional amb greu afecció de l'aparell locomotor. Quan el grau de diversitat funcional del beneficiari siga tan lleu que puga utilitzar amb normalitat els autobusos convencionals, podrà ser requerit per qui es fixe per a passar un reconeixement mèdic; si el beneficiari fera cas omís del requeriment, se cessarà en la prestació del Servici, fins que es demostre la seua necessitat.

 2. L'ordre d'atenció de les demandes, serà:

  • Periòdiques fixes.

  • Esporàdiques amb 48 hores d'antelació.

  • Esporàdiques puntuals.

 3. Per a la selecció de demandes de rang 1, els criteris d'aplicació han de ser els tendents a absorbir en totes les ocasions el nombre més gran de servicis possibles; distorsionant al mínim els itineraris-horaris compromesos, (servicis periòdics fixos) i intentat adaptar el nombre més gran de servicis esporàdics que es puga, d'acord amb la prioritat establida en punt 2 (anterior).

 4. Per a la prestació dels servicis fixos es realitzaran els oportuns itineraris que hauran de tindre en compte:

  • Els clients que el curs anterior tenien servici Fix concedit i este els condiciona el seu treball, estudis, etc.

  • El nombre de possibles usuaris que poden utilitzar el servici en cada alternativa.

  • La inajornabilitat d'un servici, per la seua característica (un horari de treball o estudi és inajornable, mentres que anar de compres pot modificar-se).

 5. Quan en la prestació del Servici fix aparega l'alternativa entre dos usuaris hipotèticament iguals (pel que fa als altres punts) serà el seu grau de diversitat funcional qui determine la prioritat per a rebre el servici. Tindrà prioritat el més afectat.

 6. En les telefonades esporàdiques s'estarà al que estipula les normes per al Servici per a persones amb mobilitat redüida amb greu afecció de l'aparell locomotor: 'per als servicis esporàdics l'única prioritat és la de la telefonada per a sol·licitar el servici'.


Adreçes

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS (EMT)

Plaça Correu Vell, 5
Transport Especial:
Telf. 96.315.85.25  Per solicitar el Servici, anulacions e incidencies en horari habitual (laborables de 8:00 a 13:00 hores)
Telf. 96.315.85.00 Nomes per anulacions e incidencies fora de l'horari habitual(laborables després de les 13:00h, dissabtes i festius)


CitaPreviaOAC small vlc

BannerParadaVioleta vlc