Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Concurs per a la contractació de la prestació dels servicis de revisió de nivells, repostado i resta d'activitats auxiliars nocturnes

1.- OBJECTE DE L'ANUNCIO.- L'EMT de València ha obert un concurs amb l'objecte de convocar a empreses per a la contractació de la Prestació dels Servici de Revisió de Nivells, Repostado i resta d'Activitats Auxiliars Nocturnes d'acord amb allò que s'ha descrit en el Plec de Condicions ÉS- 21.167

2.- FORMA I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: Concurs públic, procediment obert.

3.- FIANÇA PROVISIONAL: Tres mil euros (3.000,00 EUR) .

4.- FIANÇA DEFINITIVA: Set mil cinc-cents euros (7.500, 00 EUR) .

5.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ DEL CONCURS:

En suport informàtic: en la pàgina Web d'EMT www.emtvalencia.es en la secció de "Perfil del Contratante".

5.- PRESENTACIÓ D'OFERTES: En el domicili social de l'Empresa Municipal de Transports de València, S.A.U. (Plaça Correu Vell núm. 5. València) , en dies laborables de dilluns a divendres i en horari de 9 a 14 hores, tancant-se el termini d'admissió d'ofertes a les 14 hores del 5 de Febrer de 2.014

 

Adjudicatària: Compañía Especial de Empleo e Integración, S.L. y por Limpiezas Ballester, S.L. + INFO

 

 

Plec de Condicions

Annex 1 - Oferta Económica.xls

Annex 2 - Model Aval.doc

Annex 3 - Relació de les activitats Nocturnas.doc

Annex 4 - Dades execució actividades.xls

<< Tornar