Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
free templates joomla

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Política de gestió ambiental, seguretat i salut i eficiència energètica

 

caracteristicas

L’Empresa Municipal de Transports de València, EMT, dedicada a la prestació del servici urbà de transport de viatgers i viatgeres, així com dels servicis que se’n deriven, en relació amb el manteniment, reparació i aparcament de la flota en els depòsits Sud i Nord de la mateixa Empresa, es compromet a mantindre en vigor la legislació i reglaments tant ambientals com els relacionats amb els riscos que n’afecten l’activitat, la ubicació geogràfica i les empleades i empleats. Tot això tenint en compte la millora contínua en l’exercici ambiental i energètic de l’organització.

L’EMT continuarà esforçant-se per a, tenint en compte tot el cicle de vida dels seus servicis, reduir, evitar o suprimir els diversos riscos que puguen afectar el personal, el medi ambient i els seus propis objectius funcionals, segons les seues possibilitats reals. Per a això es compromet a:

  • INTEGRAR en la política de gestió de l’empresa els criteris ambientals, d’eficiència energètica i de seguretat i salut en el treball, i aplicar-los en els processos de planificació i presa de decisions.

  • COMPROMÍS de compliment de la legislació vigent i altres requisits que l’organització subscriga.

  • PREVINDRE la contaminació general i el malbaratament energètic, així com els danys i el deteriorament de la salut, i marcar-se metes que suposen una millora contínua del sistema de gestió.

  • MINIMITZAR la producció de residus en la mesura que es puga, i OPTIMITZAR l’ús de les matèries primeres i de l’energia per mitjà del plantejament d’objectius de gestió.

  • REDUIR els riscos a què puguen enfrontar-se les treballadores i els treballadors, així com els riscos ambientals, identificats pel sistema de gestió.

  • DIVULGAR la política de gestió entre les parts interessades i admetre suggeriments.

  • PROMOURE actuacions de formació i conscienciació del personal de l’Empresa sobre la necessitat de protegir-se a si mateixos durant el treball, preservar el medi ambient i millorar l’exercici ambiental i energètic.

  • AVALUAR anualment els efectes ambientals i de prevenció de riscos derivats de la nostra activitat, als efectes del manteniment i la millora del sistema de gestió.

  • DESENVOLUPAR sistemes de comunicació externs per a informar les parts interessades afectades sobre les actuacions de l’Empresa en la prevenció de la salut, la conservació del medi ambient i el bon ús de l’energia.

  • ADQUIRIR productes i servicis energèticament eficients, en la mesura de les possibilitats de l’EMT, així com dissenyar itineraris i servicis per a millorar l’exercici energètic.

 

Tenint en compte el context que envolta l’organització, des de la direcció de l’Empresa Municipal de Transports de València estem segurs que amb el compliment d’estos criteris contribuirem a la necessària connexió entre el desenvolupament tecnològic i empresarial amb actuacions destinades a millorar les condicions de seguretat en el treball del nostre personal i a conservar i protegir el medi ambient, tenint sempre en compte l’adequat consum energètic.

 


A València a 25 de maig de 2018
D. Josep-Enric García Alemany
Director-Gerent